Puheenvuoro

Puheenvuoro: Tekoäly muuttaa tapahtuma-alaa – näitä taitoja tarvitaan tulevaisuudessa

Tekoälyn aikakausi vaatii rohkeutta, innovaatiota ja halua astua tuntemattomaan. Niille, jotka uskaltavat ottaa nämä askeleet, tulevaisuus tarjoaa mahdollisuuksia, joista voimme vain uneksia. Meidän täytyy omaksua tekoälyn voima ja käyttää sitä hyväksemme. Meidän täytyy opetella uudelleen, kuinka ymmärtää asiakkaitamme, kuinka tavoittaa heidät ja kuinka luoda heille merkityksellisiä kokemuksia.

On totta, että jotkut rutiininomaiset työt voivat kadota, mutta markkinoinnin ja digitaalisen alan ammattilaisilla ei ole syytä huoleen vaan heillä on mahdollisuus hyödyntää tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia.

Meillä on tällä hetkellä olemassa työskentelyprosessin vaiheita ja tehtäviä, joita voidaan automatisoida kokonaan. Ylimääräinen aika auttaa meitä keskittymään omaan hyvinvointiin ja luo tehokkuutta ja pitkäaikaisuutta, jotka ovat tämän päivän työelämän suuria haasteita. AI:n myötä syntyy myös kokonaan uusia työtehtäviä.

Viisi tulevaisuuden osaamisaluetta

Tekoälypohjainen työvoiman ennustamisalusta Faethm on julkaissut erinomaisia tutkimuksia liittyen työn tulevaisuuteen. Heidän mukaansa tulevaisuuden työntekijä tulee tarvitsemaan viittä eri osaamisaluetta, jotka ovat digitaaliset taidot, analytiikka ja datataidot, monialainen johtamisosaaminen, kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu sekä vuorovaikutus- ja viestintätaidot.

Digitaaliset taidot

Digitaalinen lukutaito, ohjelmointi, kyky käyttää tietokoneohjelmistoja ja digitaalisia työkaluja ovat tärkeitä taitoja. Ymmärrys tietotekniikasta ja digitaalisten alustojen hyödyntämisestä auttavat työntekijöitä sopeutumaan teknologiseen muutokseen.

Analytiikka ja datataidot

Tietojen analysointi ja tulkinta tulevat olemaan entistä tärkeämpiä taitoja. Kyky ymmärtää ja hyödyntää dataa päätöksenteossa on arvokasta, kun yritykset pyrkivät hyödyntämään kerättyä tietoa ja ennustamaan tulevia trendejä.

Monialainen johtamisosaaminen

Tulevaisuuden työelämässä monialainen osaaminen ja joustavuus ovat keskeisiä. Kyky sopeutua erilaisiin tehtäviin ja työrooleihin, sekä monipuolisten taitojen yhdistäminen, antavat kilpailuetua.

Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu

Tulevaisuudessa korostuu kyky kyseenalaistaa, analysoida ja ratkaista monimutkaisia ongelmia. Luova ongelmanratkaisu ja kyky soveltaa oppimista uusiin tilanteisiin ovat tärkeitä.

Vuorovaikutus- ja viestintätaidot

Tulevaisuuden työelämässä korostuu kyky kommunikoida tehokkaasti eri sidosryhmien kanssa. Vuorovaikutus- ja tiimityötaidot sekä kyky viestiä selkeästi eri kanavilla ovat tärkeitä menestyksekkään yhteistyön kannalta.

Tekoäly tapahtuma-alalla

Seuraavassa avaan yksityiskohtaisemmin sitä, kuinka tekoäly on muovannut ja tulee muovaamaan tapahtuma-alaa kolmen eri kategorian kautta:

Uudenlaiset sisällöntuotannon menetelmät

Tekoälyä käytetään nyt generoimaan visuaalista sisältöä, kuten julisteita, bannerimainoksia ja sosiaalisen median grafiikkaa. Työkalut, kuten DALL-E, ovat mullistaneet graafisen suunnittelun mahdollisuuksia, mahdollistaen luovan ja dynaamisen sisällön tuotannon automaattisesti.

Algoritmit, kuten Open AI:n Muse Net, pystyvät luomaan musiikkia ja ääniefektejä tapahtumille. Tämä mahdollistaa yksilöllisen äänimaailman luomisen jokaiselle tapahtumalle.

Tapahtumanjärjestäjät voivat käyttää tekoälyä luodakseen immersiivisiä virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden kokemuksia, jotka rikastavat osallistujien kokemuksia.

Personoidun ja reaaliaikaisen kokemuksen tarjoaminen käyttäjille

Tekoäly voi analysoida osallistujien toimintaa reaaliajassa ja suositella heille relevantteja esityksiä, näytteilleasettajia tai muita aktiviteetteja, jotka vastaavat heidän mielenkiintojaan.

Interaktiiviset chatbotit voivat vastata osallistujien kysymyksiin, ohjata heitä ja antaa tietoa tapahtuman aikatauluista, paikoista ja muista yksityiskohdista.

Virtuaaliset avustajat voivat auttaa tapahtuman suunnittelussa, varaamaan hotelleja, järjestämään kuljetuksia ja tekemään muita järjestelyjä osallistujille.

Automaattinen sisällön analysointi ja käsittely

Tekoäly voi analysoida osallistujien palautetta reaaliajassa, tunnistaa trendit ja mahdolliset ongelmat ja auttaa järjestäjiä reagoimaan nopeasti.

Tekoäly voi muuntaa esitysten puheen tekstiksi ja tuottaa automaattisia muistiinpanoja tai julkaisukelpoista sisältöä.

Videoanalyysin avulla voidaan seurata osallistujien liikkeitä ja vuorovaikutusta, minkä avulla voidaan parantaa tapahtuman suunnittelua ja toteutusta tulevaisuudessa.

Tekoälyn mukanaan tuomat innovaatiot ja mahdollisuudet ovat vasta alkuvaiheessaan tapahtuma-alalla. Jatkuvasti kehittyvien teknologioiden ja algoritmien myötä voimme odottaa entistä rikkaampia ja yksilöllisempiä kokemuksia sekä osallistujille että järjestäjille

Hyödyntäminen vaatii tekoälystrategiaa

Tekoäly ei ole uusi ilmiö, mutta sen saatavuus suurille massoille, kuten miljoonille tai miljardeille, on muuttanut koko pelikenttää. Viime vuosina olemme nähneet merkittäviä julkaisuja tekoälyn saralla:

2021: Open AI julkaisee Dall-e:n

2022: Midjourney ja Stable Fusion

2023: Tekoälyjärjestelmät kuten Adobe Firefly, Text-to-speech ja Image-to-video muuttavat digitaalisen median maisemaa.

Tekoälyn integroinnissa on kuitenkin omat haasteensa. Ilman selkeää strategiaa ja liiketoimintamallia tekoälyn hyödyntäminen voi olla vaikeaa. Tekoälyn hyödyt eivät aina näy heti, vaan vaativat pitkäjänteistä kehitystyötä. Johtajien on ymmärrettävä tekoälyn mahdollisuudet. 

Kun yritykset pyrkivät integroimaan tekoälyä, he kohtaavat monia haasteita, kuten datan siiloutumisen ja standardoinnin puutteen. Vaikka dataa on saatavilla runsaasti, sen käytännön soveltaminen on monimutkaista.

Kuluttajina olemme kaikki kohdanneet hetkiä, kun olemme saaneet mainoksia juuri ostetuista tuotteista – merkki siitä, että data ei aina virtaa reaaliajassa ja että yritysten on parempi ymmärtää asiakkaansa. Tulevaisuudessa tekoälyarkkitehtuurin avulla voimme luoda tehokkaampia järjestelmiä ja palveluita, ja jo nyt Adobe, Amazon, Google ja monet muut tarjoavat arkkitehtuuria, jolla voidaan hyödyntää reaaliaikaista tekoälyarkkitehtuuria asiakkaiden tarpeiden oikea-aikaiseen tunnistamiseen.

Tekoälyn aikakausi vaatii rohkeutta, kokeilunhalua ja uudelleenoppimista.

Kaiken kaikkiaan tekoälyn tuomat innovaatiot ja mahdollisuudet ovat vasta alkuvaiheessaan tapahtuma-alalla. Kehittyvät teknologiat ja algoritmit mahdollistavat entistä monipuolisempia ja yksilöllisempiä kokemuksia sekä osallistujille että järjestäjille.

Tekoäly voi auttaa meitä paremmin ymmärtämään asiakkaitamme, luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja vahvistamaan brändiämme. Mutta se vaatii myös rohkeutta, kokeilunhalua ja uudelleenoppimista. Kuten kaikessa, avain menestykseen on ymmärtämisessä, sopeutumisessa ja innovoinnissa.

LUE MYÖS: Videopeleistä tuttu metaversumi tulee nyt bisnesmaailmaan, ja se voi moninkertaistaa tapahtumasi yleisömäärän


Kirjoittaja on Adobe Nordicin digitaalisten kokemusten yksikön johtava asiantuntija, jolla on yli 20 vuoden kokemus digitaalisten muutosstrategioiden suunnittelusta ja toteuttamisesta eri yrityksille.


  • Tilaa Lehti

    Evento
    Kohtaamisia ja tukea kasvuun tapahtumien tekijöille ja toimistoille.

    Tilaa Evento