Kolumni

Riikka Mantilan kolumni: Hyvä pomo!

Nuorten työmotivaation lähteet ovat erilaiset kuin vanhemman sukupolven, sillä hyvinvointiyhteiskuntamme näyttää hyvin erilaiselta kuin yhteiskunta puoli vuosisataa sitten. Nykyiset kriteerit hyvälle ja tavoiteltavalle työlle lähtevät ennen kaikkea omasta mielenkiinnosta ja työn mielekkyyden kokemisesta.

Hyvä esihenkilö tunnistaa ja tunnustaa nuorten entistä minälähtöisemmät arvostuskriteerit, kuten työn mielenkiintoisuus, elämyksellisyys, itsensä toteuttaminen, toimiva työyhteisö sekä vapaa-ajan ja työn yhteensovittamisen tärkeys. Nuoret odottavat hyvältä esihenkilöltä luottamusta, vuorovaikutustaitoja, vahvuuksien mukaista työtä ja turvallista työympäristöä. Avaan näitä lisää.

Luottamus ja rehellisyys

Hyvän lähijohtamisen peruspilari on molemminpuolinen luottamus. Hyvä esihenkilö luottaa alaisiinsa ja erityisesti heidän ammattitaitoonsa. Nuoret ammattilaiset eivät halua niskaan hengittävää esihenkilöä. Päinvastoin, hänen odotetaan luottavan nuorten kykyyn toimia yrityksen etujen ja arvojen mukaisesti parhaaksi kokemallaan tavalla.

Esihenkilön on uskallettava antaa vastuuta ja alaistensa kokeilla siipiään ilman jatkuvaa valvontaa. Luottamuksen vaatimus kulkee myös toiseen suuntaan. Nuoret ammattilaiset haluavat esihenkilön, johon voi tukeutua sekä henkilökohtaisiin että työasioihin liittyen ilman pelkoa siitä, että keskustelun sisältöä käytetään nuorta vastaan.

Vuorovaikutustaidot

Hyvä kommunikaatio on läpinäkyvää, avointa ja se toimii molempiin suuntiin. Alaisten kuuntelemisen lisäksi hyvä esihenkilö jakaa avoimesti tietoa yrityksen suunnasta ja johdon asettamista tavoitteista. Nuoret toivovat, että esihenkilö huomaisi heidän onnistumisensa, joten sanoita positiiviset asiat. Onnistumisten kokemisella ja niiden huomioimisella on suuri merkitys ihmisen kehittymiseen ja koettuun työhyvinvointiin. Positiivinen palaute lisää nuorten kykyä ja halua kehittää itseään.

Nuorten vaatimukset ja lähijohtamisen kompleksisuus eivät saa lannistaa nykyistä tai tulevaa esihenkilöä. Kukaan ei ole täydellinen, ja nuoret ammattilaiset arvostavatkin esihenkilöitä, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan palautetta sekä kehittämään omaa osaamistaan. Tämä on loistava lähtökohta luottamuksellisen ja kunnioittavan suhteen rakentamiselle.

Vahvuuksien mukainen työ

Esihenkilön tulisi ohjata nuorta tämän yksilöllisten vahvuuksien ja kehityskohteiden pohjalta. Nuorten on helpompi motivoitua suoriutumaan paremmin ja kehittämään itseään, kun heidät osallistetaan yrityksen strategian toteuttamiseen. Tällä tavoitellaan matalaa hierarkiaa, jossa tieto kulkee avoimesti yrityksen läpi. Avoin viestintä herättää luottamusta, vähentää väärinkäsitysten määrää, luo varmuutta päivittäiseen työhön ja sitouttaa työntekijän yrityksen tavoitteisiin. Jatkuva henkilökohtainen kehittyminen on yksi nuorten ammattilaisten tärkeimmistä kriteereistä hyvälle johtamiselle.

Turvallinen työympäristö

Hyvä esihenkilö perehdyttää nuoren työntekijän työhönsä ja tarjoaa tarvittavat työkalut sen tekemiseen. Hän ohjaa työntekijän oikealle polulle ja tukee tätä vaikeita päätöksiä tehtäessä. Hyvältä esihenkilöltä odotetaan tilannetajua, asiallista käytöstä ja roolimallina olemista. Esihenkilö on kivijalka, joka on nuoren työntekijän tukena ja turvana. Esihenkilön tulee tuntea nuoret ja olla rohkea heidän johtamisessaan.

Kirjoittaja on restonomi YAMK ja Suomen Keittiömestarit ry:n Young Chefs Clubin mentori.


  • Tilaa Lehti

    Aromi
    Inspiraatiota ja hyötyä ruuan ja juoman ammattilaisille.

    Tilaa Aromi