Tapahtumatuotanto

Yhdeksän eettistä askelta kohti turvallisempaa ja kestävämpää tapahtuma-alaa

Suomessa toimivien ohjelmatoimistojen ja agenttien etujärjestö SOA laati elävän musiikin alalle eettiset ohjeet yhteistyössä Livefin ry:n kanssa. Eettiset ohjeet perustuvat arvoihin, jotka opastavat toimimaan toisia kunnioittaen ja tekemään kestävämpiä, eettisiä päätöksiä osana liiketoimintaa. SOA:n mukaan eettiset ohjeet selkeyttävät alan toimintaa muun muassa toimintatapojen ja työympäristön turvallisuuden osalta. Ohjeet astuivat voimaan maaliskuussa.

Eettiset askeleet

 1. Jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti
 2. Velvollisuutemme on käyttäytyä ammattimaisesti
 3. Kieltäydymme epärehellisestä yhteistyöstä ja pyrimme avoimuuteen
 4. Turvallinen ala on tavoitteemme
 5. Korruptio – lahjuksia ei hyväksytä
 6. Kilpailijat ja kilpailu – kunnioitamme ja vaalimme oikeaa tietoa
 7. Ympäristö – noudatamme säännöksiä ja määräyksiä
 8. Tiedon oikeellisuus – jaamme oikeaa ja vahvistettua tietoa
 9. Sanktiointi

Eettisissä ohjeissa korostetaan, että jokaisella on vastuu omassa työssään ja liiketoiminnassaan huolehtia, että kaikki tulevat huomioiduksi ja kuulluksi ja voivat osallistua työntekoon yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. Kasvavassa elämys- ja tapahtumateollisuudessa jokainen ihminen on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen, riippumatta esimerkiksi iästään, alkuperästään, seksuaalisesta suuntautumisestaan ja sukupuolestaan. Koska tapahtuma-ala on ammattimaistunut viimeisten vuosien aikana, on hyvä, että eettiset ohjeet ottavat kantaa myös ammattimaiseen käytökseen. Ohjeissa muistutetaan, että jokaisella alalla työskentelevällä sekä toimivalla yrityksellä ja yrittäjällä on oikeus tulla kohdelluksi ammattimaisesti ja velvollisuus myös käyttäytyä ammattimaisesti.

Turvallisuus on yksi tärkeimmistä aiheista, jotka leikkaavat läpi koko elävän musiikin toimijoiden kentän sekä tapahtuma-alan. Ohjeissa kannustetaan yhteisesti tavoittelemaan alaa, jossa jokaisella työntekijällä on oikeus turvalliseen työntekoon ja työyhteisöön. Turvallisuuteen on aina tarpeellista kiinnittää huomiota ja pyrkiä luomaan työskentely-ympäristö, jossa turvallisuus on viety niin pitkälle kuin se on kohtuullista ja käytännöllistä työturvallisuussäännökset ja -määräykset huomioiden.

Ohjeissa otetaan oikeutetusti kantaa myös oikean tiedon levittämiseen alan sisällä sekä kilpailijoihin ja alan luontaiseen kilpailuun. Näistä aiheista on erityisen tärkeää muistuttaa Suomessa, jossa tapahtumateollisuuden piiri on loppujen lopuksi hyvin tiivis ja pieni. Rehellinen kilpailu on koko toimialan etu, ja toisten kunnioitus sataa alalla aina omaan laariin.

Tapahtuma-alan yhteydessä on viime vuosien aikana puhuttu enenevässä määrin myös ympäristöseikoista. Eettiset ohjeet opastavat noudattamaan aina velvoittavia ympäristösäännöksiä ja -määräyksiä sekä ottamaan toiminnassa ja valinnoissa huomioon ympäristöystävällisyyden, kestävän kehityksen periaatteen ja energiatehokkuuden.


Mikä SOA?

 • Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry eli SOA on vuodesta 2010 toiminut yhdistys, joka edustaa suurinta osaa Suomen ohjelmatoimistoista ja sitä kautta myös suurinta osaa täällä toimivista artisteista.
 • Jäsenistössä lähes 50 yritystä eri puolilta Suomea.
 • Yhdistyksen laatimat eettiset ohjeet astuivat voimaan 1.3.2023.
 • Tarjoaa jäsenyrityksilleen ja niiden henkilökunnalle sekä artisteille julkisen Whistle Blowing -ilmoituskanavan (väärinkäytösten ja riskien ilmoituslomake), jonka tarkoitus on tuoda alan kehityskohteita SOAn hallituksen tietoon, jotta alaa voidaan kehittää ja toimintatapoja parantaa.

Lue lisää Suomen Ohjelmatoimistojen sivuilta.


 • Tilaa Lehti

  Evento
  Kohtaamisia ja tukea kasvuun tapahtumien tekijöille ja toimistoille.

  Tilaa Evento