Veli-Matti Lampinen
Sara Siipola
Md Abdullah Al Hasan
Emilia Mikkola
Markku Ojala Keittiömestarit ry
Johanna Freundlich, William Bell
Lilli Keh
Erika Poussa
Kozeen Shiwan
Eliisa Matinmikko
Miitta Sorvali
Noora Luojus
Teemu Leminen
Aleksandros Skamnakis
Pia Åkerblom
Sonja Veija
Mona Bling
Satu Koivisto
Yiran Chen
Diarisoa Joëlle
Sauli Sillanmäki
Riikka Mantila
Tiina Isohanni
Pascal Saulny
Elli Peltonen
Sami Hedberg
Benjamin Särkkä
Kim Heiniö
Christina Haukka
Kozeen Shiwan
Kari Kanala
Teemu Leminen
Meiju Suvas
Tomi Lantto
Kristina Rosenberg
Karjalan Keittiömestarit
Outi Tuomivaara
Outi Tuomivaara
Katheryn Kangas
Kalle Heinonen
Josip Binder
Maarit Kivilahti
Greta Grönholm
Johanna Nelson
Juhlatyyli
Satu Koivisto
Kaisa Paavilainen
Ari Ruoho
Sami Kerman
Antero Niemiaho
Evento Awards
Kevin Manu
Tomi Lantto
Mira Potkonen
Samuil Angelov
Dani Hänninen
Jarrad Dowd
Greta Grönholm
Jani Hänninen, Toni Ruohonen
Johanna Ovaskainen
Aki Scheiman
Satu Koivisto
Sami Kerman
Totti Karpela
Pauli Novitsky
Tomi Lantto
Kai Lintinen
Teemu Leminen
Masterchef Suomi 2023
Vappu Pimiä
Anikó Lehtinen
Nico de Soto, Julie Spicy
Christos Ghiotsis
Satu Koivisto
Ragni Rissanen
Lotta Pajunpää
Loiri muraali
Laura Vainio
Jarkko Tamminen
Suphawadi Khonmichon
Sami Rumpunen
Iida Paloniemi
Outi Tuomivaara
Aki Roukala
Arttu Wiskari Pro diaconia
Smriti Gurung
Tiina Katainen
Markku Ojala
Tomi Lantto
Mia Heiskanen
Tomi Lantto
Heikki Salo
Riikka Tenhunen
Petri Hollmén
Petteri Granberg, Rebekka Rantanen
Paleface
Teemu Leminen
Naistenpäivän olut 2023
Outi Tuomivaara
Mirva, Mikko, Juhani Merimaa
Satu Koivisto
Iskelmä-gaala
Mohamad AlHallak
Markku Ojala
Fanni Polón
Tomi Lantto
Helen Sildna
Sami Kerman
Hanna Tähkäaho
Sasu Laukkonen
Markku Kosonen
Davide Brocca
PRO-gaala 2023
Jukka Turta
PRO-gaala 2023: puvut
Anssi Kela
Eric Räty
Pinja Paakkonen
Jonathan Slotte
Lauri Syvänen
Tomi Lantto
Joulupukki
Hyvä Tuomas 2022: Petri Heino
Hellsinki Metal Festival
Sami Kerman
Seela Sella
Outi Tuomivaara
Irina Chernefa
Marjo Niskanen Linnan juhlat
Miki Liukkonen
Riikka Mantila
Roy Norro
Ismo Leikola
Marianne Saukkonen
Mia Heiskanen
Juhani Merimaa
Yasmeen Koskimäki
Oscar Eduardo de Vera de la Rosa
Vanhempainvapaa
Perunateatteri
Greta Grönholm
Mikkomatti Aro
Jorma Railonkoski
Matti Jykylä
Portion Boys -laulaja A.P. Vuori
Outi Tuomivaara
Marjo Niskanen
Jonathan Slotte
Aimo Votkin
Jari Kupiainen
Kutsuvierastilaisuus
Tomi Lantto
Mikko Jokipii
Jonna Huhti
Markku Vengasaho
Annika Kaukoranta
Antero Niemiaho
Voca People
Jenni Ruotsalo
Pete Parkkonen
Avikaisen leipomo
Jesper Björkell
Riikka Mantila
Anitta Ahonen
Jarkko Issukka
Jenni Ruotsalo
Greta Grönholm
Mari Hatakka
Timo Isomäki
Jenni Janakka
Olli Johansson
Outi Tuomivaara
Sanna Forsström
Flow lapset
Pyhimys
Seksikäs-Suklaa
Tomi Lantto
Janne Auvinen
Joni Hinkkanen
Krisse Salminen
Samuli Viljanen
Emma Kari
Jarkko Issukka
Anikó Lehtinen
Niklas Nuppola
Maija Itkonen
Vuoden tarjoilija
Mirva Merimaa
Outi Tuomivaara
Suomen Keittiömestarit
Iina Kuustonen
Iina Kuustonen
Henri Alén
Minttu Tapiola
Ville Blåfield
PRO-gaala
Outi Tuomivaara
Vesta
Ina Niiniketo
Hanna Markuksela
Outi Tuomivaara
Kia Arpia
Markku Ojala
Anna-Kaisa Vaarno
Riikka Mantila
Pyhimys ja Teflon Brothers
Kim Päivästö
Toni Feri ja Lauri Kähkönen
Jarkko Issukka
Mikko Kosonen
Moona Janhunen
Aromi
Greta Grönholm, Markku Ojala
Outi Tuomivaara
Mari Saarenpää
Ravintolakriitikko Anna Paljakka
Ernest Lawson
Kirsi ja Mark Heidt
Tomi Björck
Mickael Viljanen
Ensio Virta ravintolassa
Greta Grönholm
Katja Lappi
Veijo Votkin
Keittiömestari Ulla Liukkonen
Mirva ja Juhani Merimaa
Matti Wikberg BW-restaurants
Teemu Tommila
Finds Hongkong
Tommy Myllymäki
Mika Backman Restel ravintolat
 • Tilaa Lehti

  Aromi
  Inspiraatiota ja hyötyä ruuan ja juoman ammattilaisille.

  Tilaa Aromi
  Shaker
  Ideoita ja tarinoita tiskin takaa anniskelualan ammattilaisille.

  Tilaa Shaker
  Evento
  Kohtaamisia ja tukea kasvuun tapahtumien tekijöille ja toimistoille.

  Tilaa Evento